JS中几种常用数组排序方式分析比较

2016-11-27 版本:1.0 aurhor:dailc

注意

当前分析模式:
几种默认长度:
每次计算次数:
随机数组长度:
一共执行循环:
桶排序的分桶数:
代码前提:
									
										
											
										
									
								
测试代码 性能分析
arr.sort();	
			
arr.sort(function(a,b){
	return a - b;
});	
			
var len = arr.length;
for (var i = 0; i < len; i++) {
  for (var j = 0; j < len; j++) {
    if (arr[i] < arr[j]) {
      var tmp = arr[i];
      arr[i] = arr[j];
      arr[j] = tmp;
    }
  }
}	
			
var len = arr.length,
pos;
for (var i = len - 1; i > 0; i = pos) {
  //每次默认为没有交换
  pos = 0;
  for (var j = 0; j < i; j++) {
    if (arr[j] > arr[j + 1]) {
      var tmp = arr[j];
      arr[j] = arr[j + 1];
      arr[j + 1] = tmp;
      pos = j;
    }
  }
}
			
var len = arr.length,
j;
//设置一个低位,一个高位
var low = 0,
high = len - 1; //设置变量的初始值	
while (low < high) {
  for (j = low; j < high; ++j) {
    //正向冒泡,找到最大
    if (arr[j] > arr[j + 1]) {
      tmp = arr[j];
      arr[j] = arr[j + 1];
      arr[j + 1] = tmp;
    }
  }--high; //修改high值, 前移一位
  for (j = high; j > low; --j) {
    //反向冒泡,找到最小
    if (arr[j] < arr[j - 1]) {
      tmp = arr[j];
      arr[j] = arr[j - 1];
      arr[j - 1] = tmp;
    }
  }++low; //修改low值,后移一位
}
			
var len = arr.length,
minIndex;
for (var i = 0; i < len - 1; i++) {
  minIndex = i;
  for (var j = i + 1; j < len; j++) {
    if (arr[j] < arr[minIndex]) {
      minIndex = j;
    }
  }
  var tmp = arr[i];
  arr[i] = arr[minIndex];
  arr[minIndex] = tmp;
}
			
//quick的递归函数	
var quick = function(arr) {
  var len = arr.length;
  if (len <= 1) {
    return arr;
  }
  var index = Math.floor(len / 2),
  //向下取整 根据中间的值作为比较对象 
  pindex = arr.splice(index, 1)[0],
  //需要删除中间值,以缩小排序的数组大小 
  left = [],
  //定义左右两个数组 左大右小 
  right = [];
  for (i = 0; i < len - 1; i++) { //遍历整个数组 大放右 小放左 
    if (arr[i] >= pindex) {
      right.push(arr[i]);
    } else {
      left.push(arr[i]);
    }
  }
  return quick(left).concat([pindex], quick(right)); //继续递归并将数组合并 
};
arr = quick(arr);
			
var len = arr.length,key;
for (var i = 1; i < len; i++) {
  key = arr[i];
  var j = i - 1;
  while (arr[j] > key) {
    arr[j + 1] = arr[j];
    j--;
  }
  arr[j + 1] = key;
}
			
var len = arr.length,
key, left, right, middle;
for (var i = 1; i < len; i++) {
  key = arr[i],
  left = 0,
  right = i - 1;
  while (left <= right) {
    middle = parseInt((left + right) / 2);
    if (key < arr[middle]) {
      right = middle - 1;
    } else {
      left = middle + 1;
    }
  }
  for (var j = i - 1; j >= left; j--) {
    arr[j + 1] = arr[j];
  }
  arr[left] = key;
}
			
var gap = 1,
key, i, j, tmp;
var len = arr.length;
//动态定义间隔序列
while (gap < len / 5) {
  gap = gap * 5 + 1;
}
for (; gap > 0; gap = Math.floor(gap / 5)) {
  for (i = gap; i < len; i++) {
    tmp = arr[i];
    for (j = i - gap; j >= 0 && arr[j] > tmp; j -= gap) {
      arr[j + gap] = arr[j];
    }
    arr[j + gap] = tmp;
  }
}
			
var merge = function(left, right) {
  var result = [];
  while (left.length && right.length) {
    if (left[0] <= right[0]) {
      result.push(left.shift());
    } else {
      result.push(right.shift());
    }
  }
  while (left.length) result.push(left.shift());
  while (right.length) result.push(right.shift());
  return result;
};
var mergeSort = function(arr) {
  var len = arr.length;
  if (len < 2) {
    return arr;
  }
  var middle = Math.floor(len / 2),
  left = arr.slice(0, middle),
  right = arr.slice(middle);
  return merge(mergeSort(left), mergeSort(right));
};
arr = mergeSort(arr);
			
//维护堆
var heapify = function(arr, x, len) {
  var l = 2 * x + 1,
  r = 2 * x + 2,
  largest = x,
  temp;
  if (l < len && arr[l] > arr[largest]) {
    largest = l;
  }
  if (r < len && arr[r] > arr[largest]) {
    largest = r;
  }
  if (largest != x) {
    temp = arr[x];
    arr[x] = arr[largest];
    arr[largest] = temp;
    heapify(arr, largest, len);
  }
};
var heapSort = function(arr) {
  //建堆
  var heapSize = arr.length,
  temp;
  for (var i = Math.floor(heapSize / 2) - 1; i >= 0; i--) {
    heapify(arr, i, heapSize);
  }
  //堆排序
  for (var j = heapSize - 1; j >= 1; j--) {
    temp = arr[0];
    arr[0] = arr[j];
    arr[j] = temp;
    heapify(arr, 0, --heapSize);
  }
  return arr;
};
arr = heapSort(arr);
			
var countingSort = function(arr) {
  //额外开辟空间
  var B = [],
  C = [],
  min = arr[0],
  max = arr[0];
  var len = arr.length;
  for (var i = 0; i < len; i++) {
    min = min <= arr[i] ? min: arr[i];
    max = max >= arr[i] ? max: arr[i];
    C[arr[i]] = C[arr[i]] ? C[arr[i]] + 1 : 1;
  }
  for (var j = min; j < max; j++) {
    C[j + 1] = (C[j + 1] || 0) + (C[j] || 0);
  }
  for (var k = len - 1; k >= 0; k--) {
    B[C[arr[k]] - 1] = arr[k];
    C[arr[k]]--;
  }
  return B;
};
arr = countingSort(arr);
			
//只适用于数字
var bucketSort = function(arr, bucketCount) {
  if (arr.length <= 1) {
    return arr;
  }
  bucketCount = bucketCount || 10;
  //初始化桶
  var len = arr.length,
  buckets = [],
  result = [],
  max = arr[0],
  min = arr[0];
  for (var i = 1; i < len; i++) {
    min = min <= arr[i] ? min: arr[i];
    max = max >= arr[i] ? max: arr[i];
  }
  //求出每一个桶的数值范围
  var space = (max - min + 1) / bucketCount;
  //将数值装入桶中
  for (var i = 0; i < len; i++) {
    //找到相应的桶序列
    var index = Math.floor((arr[i] - min) / space);
    //判断是否桶中已经有数值
    if (buckets[index]) {
      //数组从小到大排列
      var bucket = buckets[index];
      var k = bucket.length - 1;
      while (k >= 0 && buckets[index][k] > arr[i]) {
        buckets[index][k + 1] = buckets[index][k];
        k--
      }
      buckets[index][k + 1] = arr[i];
    } else {
      //新增数值入桶,暂时用数组模拟链表
      buckets[index] = [];
      buckets[index].push(arr[i]);
    }
  }
  //开始合并数组
  var n = 0;
  while (n < bucketCount) {
    result = result.concat(buckets[n]);
    n++;
  }
  return result;
};
arr = bucketSort(arr, self.bucketCount);
			
var bucketSort = function(arr, bucketCount) {
  if (arr.length <= 1) {
    return arr;
  }
  bucketCount = bucketCount || 10;
  //初始化桶
  var len = arr.length,
  buckets = [],
  result = [],
  max = Math.max.apply(null, arr),
  min = Math.min.apply(null, arr);
  //求出每一个桶的数值范围
  var space = (max - min + 1) / bucketCount;
  //将数值装入桶中
  for (var i = 0; i < len; i++) {
    //找到相应的桶序列
    var index = Math.floor((arr[i] - min) / space);
    //判断是否桶中已经有数值
    if (buckets[index]) {
      //数组从小到大排列
      var bucket = buckets[index];
      var k = bucket.length - 1;
      while (k >= 0 && buckets[index][k] > arr[i]) {
        k--
      }
      //js中可以使用自己的api,splice
      buckets[index].splice(k + 1, 0, arr[i]);
    } else {
      //新增数值入桶,暂时用数组模拟链表
      buckets[index] = [];
      buckets[index].push(arr[i]);
    }
  }
  //开始合并数组
  var n = 0;
  while (n < bucketCount) {
    if(buckets[n]){
			result = result.concat(buckets[n]);
		}	
    n++;
  }
  return result;
};
arr = bucketSort(arr, self.bucketCount);
			
//初始化桶
var len = arr.length,
buckets = [],
result = [],
max = Math.max.apply(null, arr),
min = Math.min.apply(null, arr);
var bucketCount = self.bucketCount;
//每一个都创建一个数组
for (var i = 0; i < bucketCount; i++) {
  buckets[i] = [];
}
//只适用于数字
var bucketSort = function(arr) {
  if (arr.length <= 1) {
    return arr;
  }

  //求出每一个桶的数值范围
  var space = (max - min + 1) / bucketCount;

  //将数值装入桶中
  for (var i = 0; i < len; i++) {
    //找到相应的桶序列
    var index = Math.floor((arr[i] - min) / space);
    //判断是否桶中已经有数值
    if (buckets[index].length > 0) {
      //数组从小到大排列
      var bucket = buckets[index];
      var k = bucket.length - 1;
      while (k >= 0 && buckets[index][k] > arr[i]) {
        k--
      }
      //js中可以使用自己的api,splice
      buckets[index].splice(k + 1, 0, arr[i]);
    } else {
      buckets[index].push(arr[i]);
    }
  }
  //开始合并数组
  var n = 0;
  while (n < bucketCount) {
    if(buckets[n]){
			result = result.concat(buckets[n]);
		}	
    n++;
  }
  return result;
};
arr = bucketSort(arr);
			
var radixSort = function(arr, maxDigit) {
  var mod = 10;
  var dev = 1;
  var counter = [];
  for (var i = 0; i < maxDigit; i++, dev *= 10, mod *= 10) {
    for (var j = 0; j < arr.length; j++) {
      var bucket = parseInt((arr[j] % mod) / dev);
      if (counter[bucket] == null) {
        counter[bucket] = []
      }
      counter[bucket].push(arr[j])
    }
    var pos = 0;
    for (var j = 0; j < counter.length; j++) {
      var value = null;
      if (counter[j] != null) {
        while ((value = counter[j].shift()) != null) {
          arr[pos++] = value
        }
      }
    }
  }
  return arr
}
arr = radixSort(arr, 5);